Regulamin

REGULAMIN TRANSGOTHICA®
 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. TERMINOLOGIA
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
 4. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW
 5. TRASA
 6. KLASYFIKACJA
 7. OCHRONA ŚRODOWISKA

 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU SĄ ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA>>>
Załącznik PUNKTY KARNE>>>

I. INFORMACJE OGÓLNE
 1. TRANSGOTHICA® jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych , quadów/ATV, UTV i samochodów terenowych.
 2. TRANSGOTHICA® popularyzuje turystykę motorową w Polsce.Promuje regionalne szlaki i miejscowości turystyczne.Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i integrację europejską środowiska sportowego oraz realizuje aktywny model zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody.
 3. Termin TRANSGOTHICA 2013: 06-11.09.2013.
 4. Producentem imprezy TRANSGOTHICA® jest STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TURUSTYKI AKTYWNEJ ORE, ul.Łokietka 15b/3, 81-735 Sopot dla potrzeb regulaminu zwany Organizator.
 5. Producent zobowiązuje się do wytyczenia tras o charakterystyce odpowiedniej dla każdej z klas , uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, dostarczenia wymaganych regulaminem urządzeń monitorujących przejazd, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy.
 6. Program jest ogłoszony na oficjalnej stronie TRANSGOTHICA.pl.
 7. TRANSGOTHICA® odbywa się na podstawie:
  1. niniejszego regulaminu,
  2. przepisów Prawa o Ruchu Drogowym,
  3. zasad ochrony środowiska
 8. Językiem oficjalnym TRANSGOTHICA® jest język polski. W razie braku zgodności w regulaminie pomiędzy językiem polskim i innym, stosuje się zapisy regulaminowe z języka polskiego.

II. TERMINOLOGIA
 1. ETAP: oznaczony odcinek etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych RBK, na którym znajdują się Punkty Kontroli Przejazdu CP.
 2. CP Punkt Kontroli Przejazdu - oznakowany lub nieoznakowany punkt umożliwiający sprawdzenie prawidłowości przejazdu.
 3. CPT Punkt Kontroli Czasu - oznakowany punkt na którym następuje rejestracja.
 4. BB Między taśmami: oznakowanie stosowane na trasie Odcinka SS oznaczone w notatkach nawigacyjnych RBK. Tor wyznaczony przez taśmy z lewej i prawej strony.
 5. AZT Azymut - jazda na azymut
 6. RBK Notatki Nawigacyjne
  1. Każda załoga otrzymuje notatki nawigacyjne RBK opisujący trasę, którą należy przejechać.
  2. Odległości w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 10 m.
 7. Limit czasu Etapu: czas wyznaczony na dojechanie do mety Etapu przed jego zamknięciem. Godziny zamknięcia Etapu zostaną podane przez Organizatora.
 8. Kary: kary/grzywny nakładane za działania wymienione w załączniku.
 9. BK Badanie kontrolne: sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z regulaminowymi wymogami, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego OC, polis ubezpieczeniowych, sprawdzenie oklejenia samochodu z wymogami regulacyjnymi. Zaliczenie Badania kontrolnego BK jest obowiązkowe pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa.
 10. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Komandorem TRANSGOTHICA®. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa.
 11. Uczestnikiem Etapu jest załoga, która wystartuje o własnych siłach lub przy pomocy uczestnika startującego w danym etapie/Odcinku SS.
 12. Załoga: dla samochodów, i pojazdów UTV załogę stanowi kierowca i pilot, załogę motocykli i ATV stanowi kierowca.
 13. Taryfa: najgorszy wynik na Etapie (czas przejazdu + kary) powiększony o 30%.
 14. Karta drogowa.
  1. Dokument potwierdzający przejazd Etapu.
  2. Załogi zobowiązane są do przedstawienia zaplombowanej karty drogowej, właściwej etapowi niezwłocznie po osiągnięciu mety
  3. utrata karty drogowej na dany etap skutkuje naliczeniem kar.
  4. wszelkie zmiany w dokonywane przez uczestników w karcie drogowej są traktowane jako próby oszustwa i skutkują nie zaliczeniem Etapu.
 15. POMOC Z ZEWNĄTRZ/SERWIS - niedozwolona fizyczna pomoc udzielona załodze na Etapie w jakiejkolwiek formie. Czyli fizyczna pomoc przy obsłudze lub naprawie pojazdu, wyciągarek, dostarczeniu części, narzędzi, paliwa, olejów, płynów, użyczenie elementów wyposażenia np. taśm, lin, bloków itp. i inne rodzaje pomocy fizycznej, w tym również pomoc przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy mocowaniu taśm, lin, bloków, stawianiu przewróconych pojazdów, itp., przez osoby nie będące zawodnikami startującymi w danym Etapie. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami TRANSGOTHICA, biorącymi udział na danym Etapie.
 16. Tankowanie - możliwości tankowania są podane przez Organizatora na oficjalnej tablicy w formie ogłoszenia przed rozpoczęciem Etapu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w TRANSGOTHICA® zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia wpisowego.
 2. Opłata wpisowego obejmuje opłaty za użytkowanie terenów, notatki nawigacyjne, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie p.poż., monitoring przejazdu, nagrody.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego są jednoznaczne z przyjęciem warunków tego regulaminu.
 4. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłat wpisowego i po przyznaniu numeru startowego przez Organizatora.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu wpisowego. W przypadku braku pisemnej odmowy w ww. terminie zgłoszenie uznaje się za przyjęte.
 6. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w TRANSGOTHICA® bez podania przyczyny.
 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w TRANSGOTHICA (potwierdzonej pisemnym zgłoszeniem), opłaty są zwracane wg zasad:
  1. do 1 miesiąc przed startem - zwrot 100% wpłaty minus koszty operacyjne 50 zł
  2. po ww. terminie - brak możliwości zwrotu
 8. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpływu wpisowego,
 9. Warunkiem wystartowania w TRANSGOTHICA® jest:
  1. zaliczenie badania kontrolnego (BK) pojazdu,
  2. okazanie aktualnej na czas TRANSGOTHICA® polisy ubezpieczenia NNW zawodników, osób rekreacyjnie uprawiających sport.
 10. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat
 11. Za pisemną zgodą obojga rodziców opiekunów prawnych, uczestnikiem może być osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat. Osoba taka może być uczestnikiem wyłącznie w obecności towarzyszącej jej osoby pełnoletniej.
 12. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
 13. Kierowca i pilot mogą wg własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do:
  1. przystępowania do uczestnictwa w TRANSGOTHICA w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego,
  2. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie
  3. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne,
  4. dbałości o środowisko
 15. W czasie trwania TRANSGOTHICA® uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora.
 16. Sprawy sporne są rozstrzygane przez KOMISJĘ.
 17. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
 18. Baza TRANSGOTHICA® jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie.
 19. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią , Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię TRANSGOTHICA® .
 20. Uczestnictwo w TRANSGOTHICA® może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w TRANSGOTHICA® na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu .
 21. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do TRANSGOTHICA® bez prawa zwrotu wpisowego.
 22. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej.
 23. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
 24. Wszyscy uczestnicy TRANSGOTHICA® są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia .
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego.
 26. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem TRANSGOTHICA®.
 27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności.
IV. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Do startu dopuszczone są pojazdy o masie całkowitej do 3500 kg.
 2. Pojazdy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW na pojazd przynajmniej na czas trwania TRANSGOTHICA.
 3. Samochody i wyposażenie zawodników muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, co jest przedmiotem badania kontrolnego przed i w trakcie TRANSGOTHICA®.
 4. Wymagania bezpieczeństwa:
  1. Ogumienie
   Nie są dozwolone opony rolnicze, wolnobieżne i opony produkcji nieseryjnej.
  2. Kaski
   Używane kaski muszą posiadać aktualną homologację kasku samochodowego lub motocyklowego. Kaski muszą się znajdować przy motocyklach i quadach oraz w samochodzie podczas badania kontrolnego (BK). Uczestnicy mają obowiązek posiadania kasku odpowiednio zapiętego podczas pokonywania całego Etapu. Zawodnicy motocykli i ATV/quadów obowiązkowo muszą posiadać odzież ochronną z ochraniaczem pleców, ramion i kolan oraz stosowne obuwie.
  3. Pasy bezpieczeństwa
   Samochody i pojazdy w klasie UTV muszą mieć zamontowane pasy bezpieczeństwa z homologacją. Dopuszcza się stosowanie fabrycznych pasów bezpieczeństwa w samochodach o nadwoziu (kabinie) zamkniętym, w którym nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych.
  4. Klatka bezpieczeństwa
   Wymagane jest stosowanie klatek bezpieczeństwa. Dopuszcza się start uczestników bez klatki tylko w przypadku samochodów posiadających fabrycznie nadwozie zamknięte, w których to nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych.
  5. Gaśnica
   Każdy samochód musi być wyposażony w przynajmniej dwie gaśnice o łącznej masie 2,0 kg środka gaśniczego.Gaśnice muszą być trwale zamocowane "w zasięgu" rąk siedzącej w samochodzie załogi, z możliwością ich szybkiego użycia.Gaśnice muszą posiadać atest stwierdzający ich sprawność oraz termin ważności. Każdy samochód powinien mieć trwale zamocowane zaczepy holownicze, przynajmniej po jednym z przodu i z tyłu pojazdu stosowne do masy i konstrukcji pojazdu Miejsca zaczepów i zaczepy muszą być widoczne i oznakowane (kolor czerwony).
  6. Szyby
   We wszystkich samochodach biorących udział w TRANSGOTHICA® szyba przednia musi być warstwowa i odpowiednio oznakowana. O ile brak jest oznaczenia laminacji, szyba musi mieć dodatkowo od wnętrza samochodu naklejoną bezbarwną folię.W odniesieniu do samochodów z nadwoziem otwartym szyba przednia musi być podniesiona i trwale zamocowana, oprawiona w ramkę o odpowiednio sztywnej konstrukcji.Szyby boczne mogą być wykonane z poliwęglanu. W przypadku pojazdów bez szyb bocznych zaleca się stosowanie siatek bezpieczeństwa chroniących przed uderzeniem gałęzi.
  7. Wyłącznik prądu
   Każdy samochód musi być wyposażony, w co najmniej jeden główny wyłącznik prądu – dostępny dla obu członków załogi. Wyłącznik musi odcinać wszystkie Ąródła i odbiorniki prądu poza przyrządami nawigacyjnymi i kontrolującymi przejazd. Nie dotyczy pojazdów z fabryczną instalacją elektryczną, w której nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych przy zachowaniu napięcia w przyrządach nawigacyjnych i kontrolujących przejazd.
  8. Układ paliwowy
   Zgodnie z przepisami FIA w sporcie samochodowym paliwem zasilającym silniki jest benzyna, lub olej napędowy. Samochody z instalacją LPG, lub gazem ziemnym, mogą uczestniczyć w zawodach, po uprzednim indywidualnym dopuszczeniu, polegającym na szczegółowym sprawdzeniu czy system zasilania LPG jest zainstalowany w sposób nie zagrażający uszkodzeniom wynikającym z charakteru i specyfiki pokonywanych tras oraz czy posiada stosowne homologacje dopuszczające do użytku. Decyzje podejmuje Dyr. Tech wraz z Sędzią Gł.
  9. Połączenia przewodów paliwowych muszą być zabezpieczone typowymi opaskami zaciskowymi.Układ odpowietrzania zbiornika paliwa musi być wyposażony w mechanizm samoczynnie zabezpieczający przed wyciekiem paliwa w przypadku przewrócenia się samochodu. Końcówka wlewu paliwa nie może być wyprowadzona poza obrys nadwozia. Zamknięcie wlewu musi zapewniać wymaganą przez producenta szczelność i odporność na uszkodzenia. W przypadku gdy wlew paliwa wystaje poza ścianę nadwozia musi być dodatkowo zabezpieczony przed zerwaniem / otwarciem. Przewody paliwowe nie mogą przechodzić przez kabinę załogi.
  10. Ścianki działowe:
   Wprowadza się obowiązek instalacji ścianek działowych między chłodnicą a przedziałem załogi, między zbiornikiem paliwa a przedziałem załogi, między akumulatorem a przedziałem załogi, w taki sposób, żeby w przypadku rozszczelnienia układu załoga nie uległa poparzeniom. Przewody układu chłodzenia w przedziale załogi muszą być metalowe, a ewentualne połączenia elastyczne - poza przedziałem załogi.
 5. Pozostałe wyposażenie:
  1. awaryjny trójkąt odblaskowy
  2. apteczkę medyczną z pełnym zestawem środków opatrunkowych
  3. linę holowniczą o długości minimum 6 m.
  4. metromierz
  5. płachtę serwisową
  6. telefon komórkowy
 6. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora wg wzoru rozmieszczenia naklejek.
 7. Podczas trwania TRANSGOTHICA nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe reklam, napisów oraz innych znaków podmiotów zajmujących się konkurencyjną działalnością w stosunku do TRANSGOTHICA® i do sponsorów TRANSGOTHICA® pod rygorem kar .
 8. Organizator zastrzega sobie interpretację terminu "konkurencyjność".
V. TRASA
 1. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników TRANSGOTHICA®, organizatorów lub osoby trzecie.
 2. Po trasie TRANSGOTHICA® należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez Roadbook RBK.
VI. KLASYFIKACJA
 1. Prowadzone są klasyfikacje:
  1. klasa MOTOCYKLE - wszystkie jednoślady (jeden kierowca)

  2. klasa QUADY 2K - z napędem na tylna os, o masie max. do 700 kg (jeden kierowca)

  3. klasa QUADY 4K - z napędem na dwie osie, o masie max. do 700 kg,
   (załogę stanowi kierowca)

  4. klasa UTV 4K - z napędem na dwie osie, o masie max. do 700 kg,
   (załogę UTV stanowi kierowca i pilot)

  5. klasa SPORTOWA (T1 i TH) - samochody terenowe o masie maksymalnej do 3500kg,
   spełniające wymagania dla klas T1 lub TH regulaminów technicznych FIA i RMPST PZM z załącznikami
   wymagany jest paszport pojazdu. (załogę stanowi kierowca i pilot)

  6. klasa SERYJNA (T2 i seryjne) - samochody terenowe o masie do 3500 kg,
   spełniające wymagania dla klasy T2 regulaminów technicznych FIA i RMPST PZM z załącznikami wymagany jest paszport pojazdu, oraz samochody nie zmodyfikowane.
   ( załogę stanowi kierowca i pilot )

  7. klasa OTWARTA -pozostałe samochody terenowe o masie maksymalnej do 3500kg
   ( załogę stanowi kierowca i pilot )

   W przypadku braku paszportu i chęci startu w klasie gdzie wymagany jest paszport pojazdu, prosimy o kontakt z organizatorem - Andrzejem Derengowskim tel. 0 602 707 206

   Zwycięzcami zawodów w poszczególnych klasach, zostaną ci zawodnicy lub te załogi, które przejadą wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie, uwzględniając kary czasowe.
 2. Przydział do klas nastąpi na podstawie deklaracji załogi i rodzaju pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych tego regulaminu Pkt. IV.
 3. Kolejność startu do prologu wyznacza numer startowy. Możliwy jest start równoległy który eliminuje prolog.
 4. Kolejność startu do kolejnego etapu wyznacza zajęte miejsce w klasyfikacji na poprzednim etapie.
 5. Czas startu do etapu wyznacza lista startowa ogłoszona przez Biuro TRANSGOTHICA®.
 6. Spóźnienie się na start do etapu skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w regulaminowym czasie.
 7. Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze TRANSGOTHICA®.
 8. Zgłoszone protesty są rozpatrywane przez KOMISJĘ składającą się z: Komandora TRANSGOTHICA®, Dyrektora Technicznego i Głównego Sędziego w obecności składającego protest.
 9. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 60 minut od opublikowania nieoficjalnych wyników etapu, którego dotyczy protest.
 10. Do każdego protestu musi być złożona kaucja w wysokości 100 zł i podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu.
 11. Protest złożony bez kaucji uznaje się za nieważny.
 12. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników danego etapu.
 13. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy Biura TRANSGOTHICA®.
 14. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. Mycie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora. Zaleca się czyszczenie i mycie sprzętu na nieprzepuszczalnej powierzchni posiadającej odpowiedni odpływ z separatorem substancji ropopochodnych zapobiegającym zanieczyszczeniu gruntu. Na torach okazjonalnych zaleca się budowanie prostych myjni ze zbiornikiem bezodpływowym.
 2. Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojemników na odpady(zaleca się segregację) i sanitariatów dla uczestników i kibiców (Park maszyn,Start, Meta)
 3. Kierowca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez siebie, zatrudnioną obsługę podczas imprezy. Po likwidacji stanowiska serwisowego odpowiedzialny jest za pozostawienie terenu w stanie nienaruszonym ekologicznie. (Art. 86 Konstytucji RP ?Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie??)
 4. Zabrania się kontynuowania jazdy samochodem, z którego zaobserwowano wycieki jak również dokonywania napraw i uzupełniania paliwa w innych miejscach jak stanowisko serwisowe wyposażone w matę środowiskową lub płachtę z materiału płynoszczelnego o wymiarach większych jak obrys samochodu.
 5. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w załączniku.
 6. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w załączniku.
 7. Poruszanie się po trasie etapu z wyjątkiem fragmentów powadzonych po drogach publicznych w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem etapu oraz 24 godzin po jego zakończeniu jest zabronione pod rygorem kar określonych w załączniku z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie.

KOMUNIKAT - SKŁAD KOMISJI

 • Komandor - Andrzej Derengowski
 • Sędzia Główny - Grzegorz Wasilewski
 • Dyrektor Techniczny - Maciej Kowalkowski
 • Pomiary czasu - ZZTop Karol Zygmunt

KOMUNIKAT - DODATKOWE INFO DOT. WAR.TECHNICZNYCH

 1. Dot. par. VI regulaminu:
  Restryfikatory w postaci zwężek na dolocie powietrza do silnika
  nie będą sprawdzane/wymagane w żadnej z klas.
 2. Dot. pkt 4a par. IV regulaminu:
  Nie jest dozwolone stosowanie opon typu Maxi Cross ani bieżników opon typu "kołki".

KOMUNIKAT - DODATKOWE INFO DOT. KLASYFIKACJI

 1. Dot. pkt. 1 par. VI regulaminu:
  Klasyfikacja jest prowadzona dla minimum 5 pojazdów w klasie.
 

PATRONI RAJDU:


PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: